• Privacyverklaring Vitesse Delft

  Privacy statuut 2024

  Christelijke sportvereniging Vitesse Delft

  Dit is een PRIVACYSTATUUT van de Delftse sportvereniging CS Vitesse Delft, gevestigd te Delft opgericht 14 september 1933 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40397618 als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid hierna: “Vitesse Delft”. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Vitesse Delft verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Verordening 2016/679).

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
   1. Vitesse Delft verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
    1. lid wordt van de vereniging
    2. als kaderlid en/of vrijwilliger actief bent
    3. donateur wordt van de vereniging
    4. een al dan niet commerciële relatie aangaat met de vereniging
    5. aangeeft op de hoogte te willen blijven van verenigingsinformatie
    6. middels contactformulier en/of mail contact met ons opneemt
    7. onze website of facebookpagina bezoekt.
   2. Vitesse Delft verzamelt de volgende (persoons)gegevens:
    1. naam
    2. adres
    3. emailadres(sen)
    4. telefoonnummers
    5. geboortedatum
    6. aanmeldingsdatum
    7. geslacht
    8. bankgegevens
    9. voor jeugdleden naam en contactgegevens van ouder(s)
    10. pasfoto
    11. sport gerelateerde informatie zoals deelnames aan wedstrijden en/of trainingen
    12. inschrijvingen voor activiteiten.
   3. Vitesse Delft kan deze gegevens gebruiken om:
    1. het lidmaatschap te effectueren
    2. contact met u op te nemen en te onderhouden
    3. de dienstverlening van Vitesse Delft te verbeteren
    4. de website/facebookpagina te beheren en optimaliseren
    5. nieuwsbrieven te verzenden, digitaal en/of via de post
    6. automatische incasso tbv contributie en overige gelden
    7. aanmelding bij de aangesloten bond(en) waaronder de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond) Privacy statuut 2024
    8. Deelname aan activiteiten waaronder alle voetbalactiviteiten
    9. vermelding van namen en contactgegevens in haar media voor zover deze relevant zijn in het kader van de uitvoering van vrijwilligers taken
    10. vermelding van namen in haar media ter duiding van team informatie en of beeldmateriaal
    11. het in contact brengen van derden met (kader)leden ten bate van het maken van voor Vitesse Delft en/of het (kader)lid relevante afspraken en/of publiciteit.
  2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
   1. U kunt contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@vitessedelft.nl voor:
    1. meer informatie over de wijze waarop Vitesse Delft persoonsgegevens verwerkt
    2. vragen naar aanleiding van dit privacy statuut
    3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken
    4. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Vitesse Delft.
  3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
   1. Vitesse Delft zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in dit privacy statuut genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk in lijn met de bepalingen van de KNVB en het digitale gegevensbeheersysteem van de KNVB genaamd Sportlink en conform hun voorwaarden.
   2. Vitesse Delft zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen en heeft inzichtelijk wie toegang heeft tot de gegevens en voor welke taak.
  4. DERDEN
   1. Vitesse Delft zal uw gegevens niet aan derden verstrekken anders dan gemeld onder punt 4.2, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Vitesse Delft daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
   2. Vitesse Delft verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:
    1. bonden en organisaties waarbij Vitesse Delft is aangesloten zoals de KNVB
    2. beheerders van software, dataopslag voor gegevensbewerking zoals Sportlink
    3. drukkers en/of verspreiders van informatie zoals voor Nieuwsbrief, folders, flyers, e.d.
    4. gebruik in aan het KNVB of aan Vitesse Delft gelieerde apps zoals Voetbal
   3. Deze derden gebruiken de gegevens voor alle bij hen behorende activiteiten waaronder competities maar niet beperkt tot het organiseren en faciliteren van voetbalactiviteiten, het hosten van een administratie en het delen van informatie.
  5. WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYSTATUUT
   1. Het kan voorkomen dat dit statuut in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om regelmatig onze website waarop dit statuut wordt geplaatst te blijven raadplegen.

  Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@vitessedelft.nl

rfwbs-sliderfwbs-slide